HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
EL0001 | Đảo ngược text trong excel
Function Reverse(Text As String) As String
  Dim i As Integer
  Dim StrNew As String
  Dim strOld As String
  strOld = Trim(Text)
  For i = 1 To Len(strOld)
   StrNew = Mid(strOld, i, 1) & StrNew
  Next i
  Reverse = StrNew
End Function
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay