HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
EL0006 | Hàm bỏ dấu tiếng việt

Function BoDau(ByVal noiDung As String) As String
Dim i As Long
Dim iMa As Long
Dim sChar As String
Dim nChuyen As String
BoDau = AscW(noiDung)
For i = 1 To Len(noiDung)
sChar = Mid(noiDung, i, 1)
If sChar <> "" Then
iMa = AscW(sChar)
End If
Select Case iMa
Case 273
nChuyen = nChuyen & "d"
Case 272
nChuyen = nChuyen & "D"
Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863
nChuyen = nChuyen & "a"
Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862
nChuyen = nChuyen & "A"
Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879
nChuyen = nChuyen & "e"
Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878
nChuyen = nChuyen & "E"
Case 236, 237, 297, 7881, 7883
nChuyen = nChuyen & "i"
Case 204, 205, 296, 7880, 7882
nChuyen = nChuyen & "I"
Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907
nChuyen = nChuyen & "o"
Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906
nChuyen = nChuyen & "O"
Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921
nChuyen = nChuyen & "u"
Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920
nChuyen = nChuyen & "U"
Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929
nChuyen = nChuyen & "y"
Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928
nChuyen = nChuyen & "Y"
Case Else
nChuyen = nChuyen & sChar
End Select
Next
BoDau = nChuyen
End Function


Function BoDau2(ByVal noiDung As String) As String

'BoDau2 chuyển sang chữ hoa


Dim i As Long
Dim iMa As Long
Dim sChar As String
Dim nChuyen As String
BoDau2 = AscW(noiDung)
For i = 1 To Len(noiDung)
sChar = Mid(noiDung, i, 1)
If sChar <> "" Then
iMa = AscW(sChar)
End If
Select Case iMa
Case 272,273
nChuyen = nChuyen & "D"
Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862,224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863
nChuyen = nChuyen & "A"
Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878,232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879
nChuyen = nChuyen & "E"
Case 204, 205, 296, 7880, 7882,236, 237, 297, 7881, 7883
nChuyen = nChuyen & "I"
Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906,242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907
nChuyen = nChuyen & "O"
Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920,249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921
nChuyen = nChuyen & "U"
Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928,253, 7923, 7925, 7927, 7929
nChuyen = nChuyen & "Y"
Case Else
nChuyen = UCase(nChuyen) & sChar
End Select
Next
BoDau2 = nChuyen
End Function

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay