Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

MACRO GIÚP CHUYỂN MÀU TẤT CẢ CÁC SHEETS TAB THÀNH MÀU ĐỎ

//6. set all Sheets tabs to red
function setTabColor() {
  var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
  sheets.forEach(function(sheet) {
    sheet.setTabColor("ff0000");
  });
};

 

MACRO CHUYỂN MÀU SHEETS TAB THÀNH MÀU MẶC ĐỊNH

 

//7. remove all Sheets tabs color
function resetTabColor() {
  var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
  sheets.forEach(function(sheet) {
    sheet.setTabColor(null);
  });
};
 

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay