HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
EL0006 | Chuyen chuoi tu UNICODE sang Code VBA

Function UNItoVBA(ByVal MyStr As String) As String
     'Chuyen chuoi tu UNICODE sang Code VBA
     Dim Str As String, i As Integer, CStart As Integer, CCount As Integer, Status As Boolean
     Str = "-225-224-7843-227-7841-259-7855-7857-7859-7861-7863-226-7845-7847-7849-7851-7853-273-233-232-7867-7869-7865-234-7871-7873-7875-7877-7879-237-236-7881-297-7883-243-242-7887-245-7885-244-7889-7891-7893-7895-7897-417-7899-7901-7903-7905-7907-250-249-7911-361-7909-432-7913-7915-7917-7919-7921-253-7923-7927-7929-7925-193-192-7842-195-7840-258-7854-7856-7858-7860-7862-194-7844-7846-7848-7850-7852-272-201-200-7866-7868-7864-202-7870-7872-7874-7876-7878-205-204-7880-296-7882-211-210-7886-213-7884-212-7888-7890-7892-7894-7896-416-7898-7900-7902-7904-7906-218-217-7910-360-7908-431-7912-7914-7916-7918-7920-221-7922-7926-7928-7924-10-"
     For i = 1 To Len(MyStr)
          If InStr(Str, "-" & AscW(Mid(MyStr, i, 1)) & "-") = 0 Then
               If Not Status Then
                    CStart = i:        Status = True
               End If
               CCount = CCount + 1
          Else
               If Status Then UNItoVBA = UNItoVBA & IIf(UNItoVBA = "", "", " & ") & """" & Replace(Mid(MyStr, CStart, CCount), """", """""") & """"
               Status = False
               CCount = 0
               UNItoVBA = UNItoVBA & IIf(UNItoVBA = "", "", " & ") & "ChrW(" & AscW(Mid(MyStr, i, 1)) & ")"
          End If
     Next
     If Status Then UNItoVBA = UNItoVBA & IIf(UNItoVBA = "", "", " & ") & """" & Replace(Mid(MyStr, CStart, CCount), """", """""") & """"
End Function

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay