Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

MACRO GIÚP ẨN & HIỆN TOÀN BỘ HÀNG VÀ CỘT ẨN TRONG VÙNG HIỆN TẠI

//4. unhide all rows and columns in current Sheet data range
function unhideRowsColumnsActiveSheet() {
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var range = sheet.getDataRange();
  sheet.unhideRow(range);
  sheet.unhideColumn(range);
}

 

MACRO GIÚP HIỆN TOÀN BỘ HÀNG VÀ CỘT ẨN TRONG TẤT CẢ SHEETS TRONG WORKBOOK

//5. unhide all rows and columns in data ranges of entire Google Sheet
function unhideRowsColumnsGlobal() {
  var sheets = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets();
  sheets.forEach(function(sheet) {
    var range = sheet.getDataRange();
    sheet.unhideRow(range);
    sheet.unhideColumn(range);
  });
};
 

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay