HỖ TRỢ
02873 00 38 48
1900 636 507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
FO0007 | Ẩn hiện các ô trên màn hình nhập
 STT  Cell code ~ KTSC Tên cột Type
                1 LCTG LCTG Loại chứng từ  
                2 MAKH MAKH Mã KH  
                3 TENKH TENKH Tên khách hàng  
                4 MS_DN MS_DN Mã số thuế  
                5 DIACHI DIACHI Địa chỉ  
                6 GHICHU GHICHU Ghi chú  
                7 GAN      
                8 HTTT   Hình thức thanh toán  
                9 MATHANG MATHANG Mặt hàng  
              10 KHACHHANG KHACHHANG Người giao dịch  
              11 DIACHI_KH      
              12 DIACHIKH DIACHI_NGD Địa chỉ NGD  
              13 NV_BAN NV_BAN Nhân viên bán  
              14 MA_TIEP_THI MA_TIEP_THI Mã NV Tiếp Thị  
              15 TEN_TIEP_THI TEN_TIEP_THI Tên NV Tiếp Thị  
              16 DTNHAN DT_NHAN ĐT Nhận  
              18 TENDTNHAN   Tên ĐT Nhận  
              19 DTXUAT DT_XUAT ĐT Xuất  
              21 TENDTXUAT   Tên ĐT Xuất  
              22 MA_TT MA_TT MA_TT  
              23 MA_HD MA_HD Mã Hóa Đơn  
              24 KHM_HD KHM_HD Ký hiệu mẫu Hóa Đơn  
              25 SR_HD SR_HD Seri HĐ  
              26 SO_HD SO_HD Số HĐ  
              27 NGAY_HD NGAY_HD Ngày HĐ  
              28 HDVAT HDVAT Loại thuế  
              29 SOHOPDONG      
              30 SO_HOPDONG SO_HOPDONG Mã hợp đồng  
              31 SOCT SOCT Số c.từ  
              32 NGAYCT NGAYCT Ngày C.từ  
              33 DIENGIAI DIENGIAI Diễn giải  
              34 MA_CT MA_CT Mã C.Trình  
              35 MACT      
              36 TENCT      
              37 DTGT      
              38 TENTK      
              39 TKNO TKNO TK Nợ  
              40 TENTK_NO TENTK_NO Tên TK Nợ  
              41 LONHAP LONHAP Lô Nhập  
              42 MADTGT MADTGT Mã TP  
              43 TENDTPN      
              44 TENDTGT TENDTGT Tên thành phẩm  
              45 MADTPNNO MADTPNNO ĐTPN Nợ  
              46 TENDTPN_NO TENDTPN_NO Tên ĐTPN Nợ  
              47 TENDM TENDM Tên danh mục  
              48 MADMNO MADMNO Mã DM Nhập  
              49 TENDM_NO TENDM_NO Tên danh mục nợ  
              50 TENYTCP      
              51 MAYTCPNO MAYTCPNO YTCP Nợ  
              52 TENYTCP_NO TENYTCP_NO Tên YTCP Nợ  
              53 TKCO TKCO TK Có  
              54 TENTK_CO TENTK_CO Tên TK Có  
              55 LOXUAT LOXUAT Lô Xuất  
              56 MADMCO MADMCO Mã HH Xuất  
              57 TENDM_CO TENDM_CO Tên danh mục có  
              58 MADTPNCO MADTPNCO ĐTPN Có  
              59 TENDTPN_CO TENDTPN_CO Tên ĐTPN Có  
              60 MAYTCPCO MAYTCPCO YTCP Có  
              61 TENYTCP_CO TENYTCP_CO Tên YTCP Có  
              62 DONVI DONVI Đơn vị tính  
              63 LUONG LUONG Số lượng  
              64 DGVND DGVND Đơn giá  
              65 TTVND TTVND Thành tiền VND  
              66 TTUSD TTUSD Thành tiền USD  
              67 TYGIA TYGIA Tỷ giá  
              68 TS_NK TS_NK % NK  
              69 TNK TNK Thuế nhập khẩu  
              70 TKTHUE TKTHUE TK Thuế  
              71 TS_GTGT TS_GTGT % TS  
              72 THUEVND THUEVND Tiền thuế VND  
              73 TTVND_TT TTVND_TT Tổng Tiền  
              74 PT_CK PT_CK % Chiết khấu  
              75 TIENHANG TIENHANG Tiền hàng  
              76 TONG_TT      
              77 TIENTHUE      
              78 _KTSC_SUBFORM      
              79 01      
              80 02      
              81 03      
              82 04      
              83 05      
              84 06      
              85 07      
              86 08      
              87 10      
              88 11      
              89 12      
              90 HUONGDAN1      
              91 IN      
              92 KTSC      
              93 STT STT Số  Thứ tự  
              94 MOKTSC      
              95 SAVE      
              96 SODU      
              97 THOAT      
              98 TIEP      
              99 VIEW      
           100 XOANHE      

Tải File Excel

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay