HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
FO0004 | File mẫu bổ sung vào Smartpro
STT Mã bảng Tên Bảng HDSD Download
1 KTSC Sổ chứng từ gốc xem 1 Download
2 KTTK Hệ thống tài khoản xem 1 Download
3 KTDTPN Danh mục đối tượng pháp nhân xem 1 Download
4 KTCN Bảng khai công nợ đầu kỳ xem 1 Download
5 KTDM Bảng khai số dư tồn kho đầu kỳ xem 1 Download
6 DMTSCD Bảng khai TSCĐ đầu kỳ xem 1 Download
7 DMCPCPB Bảng khai CPCPB đầu kỳ xem 1 Download
8 KTGTCT Bản khai số dư dở dang công trình đầu kỳ xem 1 Download
9 KTDINHMUC Bản khai định mức giá thành sản xuất xem 1 Download
10 DMHOPDONG Danh mục hợp đồng xem 1 Download
11 KTYTCP Danh mục yếu tố chi phí xem 1 Download
12 KTHOADON Bảng khai công nợ theo hóa đơn đầu kỳ xem 1 Download
13 GTHANH Cập nhật giá thành từ file excel vào Smartpro xem 2 Download
14 KTDMLO Bảng khai số dư tồn kho theo lô đầu kỳ xem 1 Download
15 NHAPPS Import vào dữ liệu vào màn hình nhập phát sinh   Download
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay